Zsdolniradechova

GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod, Náchodská 85, Dolní Radechová, (dále jen „škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Zpracovává osobní údaje a další informace týkající se žáků (dětí), jejich zákonných zástupců
a dalších subjektů údajů.

Kontaktní údaje na správce (školu): Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod, Náchodská 85, 549 11 Dolní Radechová,
tel. číslo: 491 424 739, email: reditel@zsdolniradechova.cz, ID datové schránky: ajvmkwu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Simona Michelová, telefonní číslo: 730 510 371, email: michelova@mikroregionupa.cz

Účely, k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas – jedná se zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinností, popř. o zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů či zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (realizace smluvních závazků, splnění právních povinností vyplývajících zejména ze školského zákona a zákona o archivnictví, řešení výjimečných situací při ochraně života a zdraví, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, ochrana práv školy, majetku a zdraví žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců školy, vymáhání pohledávek atp.)

ZŠ a MŠ Dolní Radechová je správcem kamerového systému, který monitoruje vybraná veřejná prostranství (školní zahrada, parkoviště školy),
kdy zpracování osobních údajů z kamerového záznamu provádíme z důvodu veřejného zájmu pro zajištění bezpečnosti a ochranu majetku žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy a dalších osob; záznam z kamerového systému je možné použít pouze pro potřeby policie, soudu
a příslušných státních orgánů a je uchováván cca 1 – 4 dny.

Účely, k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas – zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních údajů ukončíme hned, jakmile souhlas odvoláte.

Zásady ochrany osobních údajů základní školy k nahlédnutí zde.
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) ke stažení zde.
Směrnice GDPR  – aktualizace 1. 9. 2024 k nahlédnutí k nahlédnutí v ředitelně školy.
Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému č. 32/2019 je k nahlédnutí v ředitelně školy.