Prostory školy

Přehled údajů o prostorových zabezpečení provozu školy

Úvodní ustanovení

Přehled údajů o prostorovém zabezpečení provozu základní školy vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Podmínky materiální

a) teoretické vyučování:

4 kmenové učebny ZŠ

I. třída kapacita do 23 – ti žáků interaktivní tabule
II. třída kapacita do 32 – ti žáků interaktivní tabule, tablet
III. třída kapacita do 17– ti žáků datový projektor, podkrovní učebna, tablet
školní družina kapacita 35 dětí prostorná pokrovní místnost

1 učebna MŠ

mateřská škola             kapacita 20 dětí                                      od 1. 9. 2014

 

 • 1 počítačový kabinet s 6-ti zasíťovanými PC a výukovými programy
 • 1 tiskárna
 • 2 víceúčelové kopírky + scener
 • prezentační technika (digitální fotoaparát, interaktivní tabule, datové projektory, tablety)
 • 2 wifi (volný přístup na internet)
 • škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá místní víceúčelovou sportovní halu, školní zahradu a plavecký bazén v Náchodě
 • 1 školní zahrada, která je určena pro výchovně vzdělávací činnost základní školy, mateřské školy a školní družiny, je také využívána k tělovýchovným chvilkám o velké přestávce a pro výuku v letních měsících, v odpoledních hodinách je navštěvována rodinami s malými dětmi

b) praktické vyučování:

 • škola nemá žádné dílny ani laboratoře

víceúčelové kulturní a sportovní centrum Dolní Radechová – majitel obec Dolní Radechová

 • kapacita: vyhovuje
 • určení: sportovní výchova, činnost sportovního kroužku, mimoškolní akce (besídky, karneval, žákovská vystoupení)
 • určení (od 1.9.2014): mateřská škola - odloučené pracoviště (pro 10 dětí a 2 pedagožky)
 • základní vybavení: tělocvična, sociální vybavení, kulturní místnost a kuchyňkou, mateřská škola, šatna pro děti a zaměstnance, dětské hřiště s přilehlou travnatou plochou
 • nová budova obecního úřadu je využívána k realizaci odborných přednášek a besed určených pro základní školu či k tématicky zaměřeným dílnám pořádaných mateřskou školou
 • kapacita:30 dětí či žáků
 • určení:besedy,té­matické dílny, projektové dny

c) ostatní prostory:

relaxační prostor

 • oplocená školní zahrada s dvěma moderními průlezkami, jednou velkou herní sestavou, basketbalovým košem, krytým pískovištěm a travnatou plochou
 • pro děti mateřské školy je zde umístěna plastová průlezka ve tvaru velkého vláčku, dřevený domeček a kovová pružina ve tvaru koníka
 • 2 samostaté šatny pro žáky základní školy a 1 samostatná šatna pro děti mateřské školy určená pro odkládání oděvu a obuvi
 • 2 oddělené šatny pro pedagogické i provozní zaměstnance
 • školní jídelna pro 17 stravovaných žáků (stravování po skupinách)
 • školní kuchyně s kapacitou do 115 uvařených obědů, odpovídající náročným hygienickým předpisům a respektující věkovou zvláštnost stravovaných dětí a žáků
 • pomocné prostory určené pro zajištění chodu základní školy (3 menší sklady úklidových prostředků, úložna hraček pro ZŠ i MŠ, prostor pro třídění odpadu, 1 plynová kotelna, 1 technická místnost s kombinovaným kotlem, vodárna, úložna tělocvičného náčiní)
 • samostatné toalety v jednotlivých patrech budovy pro děti mateřské školy, pro žáky základní školy a pro zaměsntnace
 • úklidové komory s výlevkou na každém podlaží

Podmínky hygienické a bezpečnostní

 • vhodný režim vyučování ( 4 – 5 hodin v jednom sledu, odpolední výuka pro vyšší ročníky s polední přestávkou v délce 60 minut)
 • zdravé prostředí učeben a ostatních prostorů školy dle platných norem a vyhlášek
 • vhodný stravovací a pitný režim dle platných norem a vyhlášek
 • dodržování zákazu kouření ve školní budově a v jejím okolí
 • samostatný vstup pro děti mateřské školy a pro žáky základní školy zajišťující maximální bezpečnost

Personální podmínky

 • Plně kvalifikovaný pedagogický sbor
 • Odborně kvalifikované provozní zaměstnankyně

Podmínky spolupráce zákonných zástupců s základní školou

Školská rada pravidelná schůzky týkající se informací o činnostech základní školy a mateřské školy
Třídní schůzky ZŠ dle plánu činnosti základní školy
Třídní schůzky MŠ dle plánu činnosti mateřské školy
Mimoškolní akce besídky, karnevaly, soutěže, sběry tříděného odpadu, letní a zimní ozdravné pobyty