Provozní řád ZŠ a MŠ Dolní Radechová

Provozní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová, okres Náchod (novelizace)

 

Úvodní ustanovení

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,  zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a žáků, podmínky jejich pohybové aktivity, režim stravování včetně pitného. Provozní řád se řídí zejména školským zákonem č.561/2004 Sb., § 3 odst.1, zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dětí, vyhláškou č.(410/2007) 108/2001 Sb., kterou se stanová hygienické požadavky na prostory a provoz škol, vyhláškou č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou č.48/2005 Sb., o základní škole, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

 
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity
 
budova mateřské školy se otvírá v 6,45 hodin
šatna pro děti se zamyká od pondělí do pátku  v 8,00 hod ( kontakt s třídní učitelkou je po 8,00 hod zajištěn domácím telefonem)                                                        
děti v doprovodu zákonných zástupců vstupují do školy  zadním vchodem (6,45 -8,00 hod), šatna se uzamyká od pondělí do pátku  vždy v 8,00 hod

děti vstupují do šatny, kde se přezouvají a převlékají do vhodného oblečení, rodiče doprovází dítě do učebny mateřské školy, kde si ho přebírá učitelka
po 8,00 hod je kontakt s učitelkou v mateřské škole zajištěn  domácím telefonem

-školní zahrada je celoročně využívána nejen dětmi a žáky základní a mateřské školy, platí zde provozní řád pískoviště

v době provozu mateřské školy  vstupují děti na školní zahradu pouze v doprovodu učitelky, školní zahradu v odpoledních hodinách opouští v doprovodu pedagogických pracovníků či zákonných zástupců

zaměstnanci mateřské školy se stravují společně s dětmi v prostoru jejich kmenové

budova základní školy a mateřské školy se uzavírá nejpozději v 18.00 hodin

Mateřská škola

provoz mateřské školy je pevně stanoven v závislosti na počtu zapsaných dětí děti zákonných zástupců přebírají  pedagožky v prostoru kmenové učebny, zde je také zákonným zástupcům předávají

pobývají-li děti  s pedagožkami v odpoledních hodinách na školní záhradě, přebírají si zákonní zástupci děti v prostoru školní  zahrady
mateřská škola se otvírá v 6,45 hodin, pravidelné výchovná činnost začíná v 8,00 hodin
denní činnost mateřské školy je dána pevným vnitřním režimem, ve kterém se činnosti pravidelně opakují
děti se stravují v prostoru kmenové učebny, stejná učebna je využívána k polednímu odpočinku (spaní)
pitný režim je celodenní a je využíván pouze v prostoru kmenové učebny
děti navštěvují sociální zařízení v doprovodu pedagožky nebo pověřené osoby, pracující v základní škole a v mateřské škole

děti mohou využívat školní zahradu s pískovištěm a průlezkami, popřípadě podnikají vycházky do blízkého okolí
o přijetí dítěte do  mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě podané přihlášky
činnost mateřské školy je dána ročním plánem zpracovaným učitelkami
 

Účinnost provozního řádu  dnem vyhlášení, 1.9.2014

Dolní Radechová, 1.9.2014

Mgr. Eva Marková, ředitelka školy