Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, rodičům a pedagogům. Je tvořeno vedením školy, preventistou sociálně patologických jevů a ostaními pedagogickými pracovníky.

Činnost poradenského pracoviště je zaměřena na:

  • zajištění podmínek pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (přiznanými podpůrnými opatřeními)
  • prevenci sociálně patologických jevů
  • posilování péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
  • prohloubení spolupráce s rodiči 
  • budování příznivého sociálního klimatu pro intergaci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností
  •  

Ředitelka školy

- na konzultaci se lze objednat telefonicky nebo e-mailem

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů - pan Michal Hurdálek

- na konzultaci se lze objednat telefonicky nebo e-mailem

Třídní učitelé

- na konzultaci se lze objednat telefonicky nebo e-mailem

Směrnice o poskytování poradenských služeb je k nahlédnutí ve stojanu hned za vstupními dveřmi školy nebo zde. 

Všechny informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou sdělovány třetímu subjektu bez předešlého informovaného souhlasu.