Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, rodičům a pedagogům. 

Činnost poradenského pracoviště je zaměřena na:

  • zajištění podmínek pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (přiznanými podpůrnými opatřeními)
  • prevenci sociálně patologických jevů
  • posilování péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
  • prohloubení spolupráce s rodiči 
  • budování příznivého sociálního klimatu pro intergaci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností

Školní metodik prevence  - Michal Hurdálek

Školní psycholog - Mgr. Petra Lišková

Na činnosti poradenského pracoviště se podílejí i třídní učitelé a asistenti pedagoga.

Na konzultaci s kterýmkoli pracovníkem poradenského centra se lze objednat telefonicky či e-mailem (kontakty lze nalézt na úvodní stránce ve složce kontakty)

Všechny informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou sdělovány třetímu subjektu bez předešlého informovaného souhlasu.