Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, rodičům a pedagogům. Je tvořeno vedením školy, preventistou sociálně patologických jevů a ostaními pedagogickými pracovníky.

Činnost poradenského pracoviště je zaměřena na:

  • zajištění podmínek pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (přiznanými podpůrnými opatřeními)
  • prevenci sociálně patologických jevů
  • posilování péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
  • prohloubení spolupráce s rodiči 
  • budování příznivého sociálního klimatu pro intergaci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností

Výchovný poradce - Mgr. Věra Štěpánková

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Michal Hurdálek

Třídní učitelé

- na konzultaci se lze objednat telefonicky nebo e-mailem (kontakty lze nalézt na úvodní stránce ve složce kontakty)

 

Směrnice o poskytování poradenských služeb je k nahlédnutí ve stojanu hned za vstupními dveřmi školy nebo ZDE

Všechny informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou sdělovány třetímu subjektu bez předešlého informovaného souhlasu.