Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, rodičům a pedagogům. Je tvořeno vedením školy, učitelkou - speciálním pedagogem a ostaními pedagogickými pracovníky.

Činnost poradenského pracoviště je zaměřena na:

  • zajištění podmínek pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (přiznanými podpůrnými opatřeními)
  • prevenci sociálně patologických jevů
  • posilování péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
  • prohloubení spolupráce s rodiči 
  • budování příznivého sociálního klimatu pro intergaci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností

Služby ŠPP zajišťuje:

Ředitelka školy - kancelář  - I. patro

Žáci:      Po 12 – 13 hod

Učitelé:  Po 13 – 14 hod

Rodiče:  Po 14 – 15  hod

Speciální pedagog

Žáci:      Čt 13 – 13,30 hod

Učitelé:  Čt 13,30 – 14,00 hod

Rodiče:  Čt 14,00 – 15,00 hod

Směrnice o poskytování poradenských služeb je k nahlédnutí ve stojanu hned za vstupními dveřmi školy nebo zde. 

Všechny informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou sdělovány třetímu subjektu bez předešlého informovaného souhlasu.