Zsdolniradechova

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, rodičům a pedagogům.

Činnost poradenského pracoviště je zaměřena na:

  • zajištění podmínek pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (přiznanými podpůrnými opatřeními)
  • prevenci sociálně patologických jevů
  • posilování péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
  • prohloubení spolupráce s rodiči
  • budování příznivého sociálního klimatu pro intergaci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností

Školní metodik prevence: Michal Hurdálek

Školní psycholog: Mgr. Petra Lišková

Sdílený speciální pedagog: Mgr. Monika Laštovicová

Na činnosti poradenského pracoviště se podílejí i třídní učitelé a asistenti pedagoga.

Na konzultaci s kterýmkoli pracovníkem poradenského centra se lze objednat telefonicky či e-mailem (kontakty lze nalézt na úvodní stránce ve složce kontakty)

Všechny informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou sdělovány třetímu subjektu bez předešlého informovaného souhlasu.

Minimální preventivní program

Krizový plán školy