Vnitřní režim

Provozní řád a vnitřní režim

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity, režim stravování včetně pitného.

Provozní řád se řídí zejména školským zákonem č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání, § 3 odst.1, zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dětí, vyhláškou č. 410/2005 SB.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení, vyhláškou č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Využívání školní budovy a pozemku

budova se otvírá pro žáky v 7.45 hodin a uzavírá v 16,00hodin
žáci nastupují do školy 15 minut před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezouvají do vhodné obuvi
šatna se zajišťuje a uklízí 5 minut po zahájení vyučování
po skončení vyučování se žák zdržuje v prostoru šatny jen nezbytně nutnou dobu určenou k oblečení a k opouštění budovy
do PC kabinetu vstupují žáci pouze s doprovodem učitelky či vychovatele, obdobně tak i do prostor školní zahrady, školního dvoru a do místní haly využívané pro výuky sporotvní výchovy
školní zahrada je celoročně využívána, platí zde vlastní provozní řád
školní jídelna nabízí stravování pro děti a žáky, zaměstnance školy, cizí strávníky a zaměstnanci obecního úřadu, vše je časově oddělné
pro rodiče a žáky organizuje škola pravidelné akce – vždy dle ročního plánu školy
během vyučování jsou vypnuty žákovské mobilní telefony
nalezené věci odevzdávají žáci třídní učitelce nebo ostatním zaměstnancům základní školy
žák zachovává čistotu v okolí školy, na školní zahradě, ve školní jídelně, ve školní družině
školní budova je také využívána k provozu kroužků a činnosti školní družiny

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití

ve škole pracuje každoročně několik zájmových kroužků
do jednotlivých kroužků se přihlašují žáci písemnou přihláškou
minimální počet žáků v jednom kroužku je 5 maximální je 20

Školní družina

školní družina je v provozu od 11,45 do 15,30 hodin (od pondělí do pátku)
provoz školní družiny se řídí vnitřním provozním řádem
žáky ŠD předává třídní učitelka po skončení vyučování vychovateli v prostoru školní jídelny, a to dle platného rozvrhu hodin (změny jsou včas hlášeny)
žáky ze ŠD přebírají zákonní zástupci osobně nebo na základě písemné žádosti (evidenční list) opouští ŠD samostatně (dle časového rozpisu)
rodiče jsou povinni vyzvednout si žáka nejpozději do 15,25 hodin v prostoru ŠD
ŠD je otevřena pro žáky prvního až třetího ročníku, žáci vyšších ročníků jsou zařazováni do naplnění kapacity školní dužiny – 35 žáků s pravidelnou docházkou 
pobyt venku probíhá denně za příznivého počasí denně od 13,15 do 15,20 hodin
ŠD využívá všech školních prostor včetně školní zahrady a školního dvora
za bezpečnost žáků ŠD je vždy zodpovědný vychovatel nebo pedagog konající dohled
během pobytu žáků venku jsou jejich osobní věci uloženy v prostoru ŠD
rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD při zahájení školního roku a při přestupu žáka z jiné základní školy
rodiče se mohou zapojit do činnosti ŠD po předchozím projednání s vychovatelem
ostatní žáci mohou využívat školní zahradu s pískovištěm a průlezkami vždy po 16,00 hodině
o přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky
činnost školní družiny je dána ročním plánem zpracovaným vychovatelem

Dojíždění žáků

žáci do základní školy dojíždějí z Horní Radechové, ze Slavíkova, z Olešnice u Červeného Kostelce a z Náchoda
první žáci přijíždějí autobusem v 6.30 hodin, poté přicházejí do školní budovy (pedagogický dohled je zajištěn)
vyučování je koncipováno s ohledem na autobusové spoje
odjíždějící žáci mohou v zimních měsících vyčkat autobusový spoj ve školní družině za předpokladu písemného souhlasu jejich zákonných zástupců

Vyučování

pravidelné vyučování začíná v 8,00 hodin, poslední vyučovací hodina končí ve 14,25 hodin
žák chodí do školy pravidelně a včas (dle rozvrhu hodin)
provoz školy začíná v 6,00 hodin ranní činností školní jídelny a končí v 18,00 hodin úklidem všech školních prostor
vyučovací hodina trvá 45 minut, ve vyučovacích převládá tradiční forma výuky obohacená o nové formy práce se žáky – projektové vyučování,práce na PC, skupinová práce a podobně. Do vyučování jsou pravidelně zařazovány relaxační chvilky
žáci 1.ročníku mají maximálně 4 - 5 vyučovacích hodin v jednom sledu
žáci 2. - 5.ročníku maximálně 5 vyučovacích hodin v jednom sledu

do vyučování je zahrnuta i odpolední výuka

Přestávky

po každé vyučovací hodině následuje přestávka
mezi první a druhou hodinou trvá přestávky 15 minut ( svačinová ), mezi druhou a třetí trvá přestávka 20 minut, mezi třetí a čtvrtou hodnou trvá přestávka 10 minut a mezi čtvrtou a pátou hodinou trvá přestávka pouze 5 minut (kvůli spojům)
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá přestávka 60 minut (oběd)
za příznivého počasí se mohou žáci velkou přestávku trávit na školní zahradě

Školní jídelna

do ŠJ přichází žáci s učitelským dozorem a po skončení vyučování
žáci prvního ročníku přichází do vymezeného prostoru II.patra o první přestávce za účelem pitného režimu
žáci ostatních ročníků navštěvují stejný prostor za stejným účelem o velké přestávce
při obědě ve ŠJ sní žák nejdříve polévku, poté hlavní jídlo a pití
při stolování se chová žák slušně, je tichý a ukázněný, dbá pokynů dohledu a dozoru zaměstnanců ŠJ
po skončení oběda zasune za sebou židličku, odnese použité nádobí na určené místo a s pozdravem slušně odchází
žák nevynáší ze ŠJ žádné potraviny ani pití
do ŠJ se již nevrací, odchází domů, na odpolední vyučování nebo do ŠD v doprovodu pedagoga či jiné pověřené osoby

 

 

Vnitřní režim pro žáky základní školy v Dolní Radechové (aktualizace 2017/2018)

Režim školy

Budova základní školy se pro žáky otvírá od pondělí do pátku v 6.45 hodin. Příchozí žáci odchází samostatně do prostor školní družiny. 
Provoz ve školní jídelně začíná v 11,00 hod a končí ve 13,15 hod.
Provoz ve školní družině začíná v 11,40 hod a končí v 15,30 hod. Konzultační hodiny školní družina jsou stanoveny od 15,20 – 15,35 hod.
Výuka v počítačovém kabinetu a ve školní družině se řídí vnitřními řády.
Před vyučováním,o přestávkách a ve ŠJ je vykonáván nad žáky pedagogický dozor. Přehled konaných dozorů je vyvěšen na předem určených místech.
Pravidelné provozní porady se konají jednou 14 dní. Přesný den je každoročně aktualizována zaměstnanci jsou s ním seznámení v den nástupu po čerpání dovolené, tzn. v srpnu daného kalendářního roku.
 

Organizace vyučování:      

  8.00     -          8.45     hod

 9.00     -          9.45     hod

10.05      -       10.50     hod

10.55      -       11.40     hod

11.50      -       12.35     hod

12.45      -       13.30     hod

13.35      -       14.20     hod.

Žáci musí být na svém místě ve třídě před zahájením  výuky včas, nejpozději  v 7.55 hodin tak, aby se mohli řádně a klidně připravit na vyučování.

V době vyučování  jsou žáci  ve svých kmenových třídách. Na schodišti, WC či v šatnách  se  zdržují z vážných důvodů a  jen po nezbytnou dobu.

Při přecházení do sportovní haly na výuku sportovní výchovy si žáci berou  s sebou své cvičební úbory řádně uložené v  přenosných taškách. Do tělocvičny žáci přecházejí pouze pod dozorem učitelky tělesné výchovy.

Jakákoliv manipulace s elektrickými a topnými tělesy je žákům přísně zakázáno. Otevírání oken ve třídách či chodbách žáky v době přestávek je přísně zakázáno.

Je zakázáno vyhazovat v průběhu vyučování cokoliv z oken.

V průběhu vyučování žáci neopouštějí budovu základní školy bez doprovodu zákonných  zástupců či zletilé osoby jimi prověřené.

Na oběd do školní jídelny odcházejí všichni žáci společně a vždy v doprovodu vyučujícího, který nad nimi koná dozor.

Větší finanční obnosy  žáci nosí u sebe a nikde je neodkládají.

V šatnách si žáci ponechávají pouze oblečení a obuv. Ostatní věci si berou s sebou do kmenových tříd či do školní družiny.

Osobní věci si žáci odkládají na předem určené místo tak, aby nezpůsobili poškození zdraví sebe i druhých.

V době provádění stavebních úprav si žáci pohybuji velmi obezřetně po školní budově, školní zahradě a po chodníku před školní budovou.

Dbají zvýšené opatrnosti, respektují pokyn všech zaměstnanců školy a při odchodu se zbytečně nezdržují v blízkosti rekonstrukce.

Povinnosti při práci – péče o žáky

Vést žáky k dodržování hygienických zásad, dopravních a požárních předpisů, stanovených metodických postupů při výuce předmětů, které mohou přinášet zvýšené ohrožení zdraví žáků.

Vést žáky k dobrovolnému dodržování norem chování a jejich pochopení, k ochraně školního majetku před poškozením, ztrátou a zničením.

Spolupracovat s rodiči žáků, na třídních schůzkách nebo konzultačních dnech  a informovat je o prospěchu a chování žáků.

Povinnosti pracovníků

Všichni pracovníci jsou povinni:

Plně využívat pracovní dobu, dodržovat pracovní kázeň, plnit úkoly,udržovat v pořádku své pracoviště, řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim organizací, zjištěné závady ihned nahlásit ředitelce školy.

Dodržovat vnitřní řád, pracovní řád a předpisy vztahující se k práci při výchově a vyučování, ostatní pracovně právní předpisy a předpisy k požární ochraně, neprodleně ohlašovat změny zdravotní pojišťovny, rodinného stavu, změny příjmení, bydliště, začátek a ukončení pracovní neschopnosti (paragrafu), jiný druh epřítomnosti oznámit řediteli školy ještě týž den.

Přispívat k utváření zdravých mezilidských vztahů, zvyšovat odborné a pedagogické znalosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků

 Všeobecné zásady

Zabezpečit jednotnou výchovu a vzdělávání a péči o zdravý vývoj žáků,vychovávat a vyučovat žáky v demokratickém duchu, rozvíjet jejich duševní a fyzické schopnosti, řídit se platnými učebními osnovami, předpisy organizačními, hygienickými a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výchově a vyučování

Plnit určenou míru vyučovacích povinností, konat práci související s vyučováním a výchovnou činností podle pokynů ředitele, zastupovat za nepřítomné učitele dle provozních potřeb.

Usilovat o vytváření dobrého vztahu rodičů a veřejnosti ke škole.

Seznámit žáky s vnitřním řádem školy (včetně později příchozích), provést zápis o proškolení do patřičné dokumentace a dohlížet na jeho dodržování.

Příprava na vyučování, vyučovací proces

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni řádně se na vyučovací hodinu připravit a funkčně využívat učební pomůcky i didaktickou techniku, učitel přichází do školy nejpozději 15 minut před začátkem své pracovní doby, v době, kdy se nevyučuje, jsou pedagogičtí pracovníci přítomni ve škole podle pokynů ředitele školy.

Vyučující první vyučovací hodiny uvedou v zápise do TK nepřítomné žáky, kontrolu nepřítomných žáků provádějí i vyučující každé další vyučovací hodiny, učitel je povinen zapsat do TK čitelně a přesně obsah učiva dané vyučovací hodiny.

Vyučující poslední vyučovací hodiny zodpovídá za řádný úklid třídy.

Po skončení poslední vyučovací hodiny odvádějí učitelé všechny žáky do šatny a do jídelny.

Jakoukoliv změnu v rozvrhu hodin či výměnu hodin je nutno nahlásit vedení školy .

Ve vzájemném kontaktu před žáky dodržují všichni vyučující oslovení paní učitelko, pane učiteli, pane řediteli a důsledně vyžadují toto oslovení po žácích.

Pokud je rozvrhem stanovena výuka na odpolední hodiny, zajišťují učitelé v této době dohled sami.

Žáky navštěvující ŠD přebírá vychovatel od vyučujícího ve školní jídelně nebo po ukončení odpolední výuky.

Úraz žáka zapíše pedagog, který byl při úrazu přítomen, ještě týž den do Knihy úrazů, která je uložena v kanceláři školy a úraz ihned nahlásí vedení školy. Pokud si úraz žáka vyžádá nepřítomnost žáka delší než jeden den po dni úrazu, je nutné vyplnit další předepsané tiskopisy do 48 hodin- elekronický formulář ČŠI.

Vyučující nesmí posílat v době vyučování žáky mimo třídu a mimo školu , není rovněž přípustné vylučovat žáky z vyučování na chodbu ani na část vyučovací hodiny,v případě uvolnění žáka z vyučování zodpovídá za bezpečnost a kázeň žáka pracovník který jej z vyučování uvolnil.

Povinnosti třídního učitele jsou dány pracovní náplní.
Povinnosti učitelů konajících pedagogický dohled je dán rozpisem .
Povinnosti pedagogického dozoru ve školní jídelně je dán rozpisem.
Povinnosti správních zaměstnanců jsou dány pracovními náplněmi.
Povinnosti a práva žáků, omlouvání nepřítomnosti jsou dány školním řádem
Práva pracovníků jsou dána pracovním řádem, vnitřními směrnicemi a zákoníkem práce.

Stravné (svačinky a obědy) je možné odhlásit den předem do 12.30 hod. v kanceláři ŠJ.

Pitný režim – je dodržován v průběhu celého dne, nápoje doplňují kuchařka, čaj je k dispozici ve školní jídelně. Sklenice oplachují kuchařky.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci jsou povinni zajistit docházku dítěte do školy, rodiče posílají dítě do školy zdravé, dále dbají na to, aby dítě přicházelo do školy čisté, upravené a mělo s sebou potřeby na vyučování a přezůvky, rodiče dbají na vhodné oblečení dítěte vzhledem k teplotě venku i ve třídě, rodiče jsou povinni informovat školu o důvodu absence.

Předpokládanou absenci je nutno projednat předem s TU. Vícedenní předem známou absenci omlouvá ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů, vyskytnou-li se závažné problémy, budou rodiče informováni bezprostředně, případně vyzváni k návštěvě školy.

 

Dolní Radechová, 1.9.2017