Vítejte na stránkách naší školy

Jsme malotřídní základní a mateřská škola nalézající se v malebném údolí Radechovky, okres Náchod.

více o naší škole

Novinky pro základní školu

Návrat dětí do škol

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. se nám do školy navrátí již všechny děti. Pátek je tedy posledním dnem vyučování online a po dlouhé pauze naši žáci zasednou zase do lavic. Jelikož jsme malotřídní škola, rotace se nás netýkají a budeme chodit do školy naplno všichni.

Zvládli jsme vše doteď, nebojte, zvládneme i testování!

Přeji všem hodně sil 

Mgr. Věra Štěpánková - ředitelka školy

Sběr papíru

Jarní sběr papíru proběhne ve dnech 15. - 19. dubna 2021

Zápis do 1. třídy

 

ZÁPIS K POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Termín: 1.- 30 dubna 2021

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním ve škole (nejlépe po předchozí tel. domluvě 730 102 831)
  2. do datové schránky školy
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditel@zsdolniradechova.cz
  4. e- mailem bez uznávaného elektronického podpisu na adresu reditel@zsdolniradechova.cz (v tomto případě je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil)
  5. poštou na adresu školy

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávánížádost si stáhnete z webu školy
  • Kopie rodného listu

Těšíme se na vás          Mgr. Věra Štěpánková                                                    

 

 

Obědy

Vážení rodiče,

 nabízíme obědy pro Vaše děti i v době uzavření ZŠ. Obědy se budou vydávat okénkem do jídlonosičů od 11 hod do 12 hod. 

Jistě bude pro mnoho rodin výhodná i další nabídka. Obědy si může přihlásit kdokoliv další...sourozenci, kteří nenavštěvují naši školu, jiní rodinní příslušníci, babičky, dědečkové...

Cena pro jiné strávníky je 66 Kč. Pokud se jedná o seniora z Dolní Radechové, tady přispívá obec a cena je pouze 55 Kč. 

Pokud máte zájem, přihlaste se na mail  jidelna.radechova@seznam.cz nebo tel. 604 568 470

Uzavření ZŠ od 1.3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda rozhodla o uzavření základních škol od 1. 3. 2021.

Informace k ošetřovnému naleznete zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola již žádné potvrzení nevydává.

Přeji všem hodně sil a hlavně zdraví

Věra Štěpánková

Vstup do školy

Velmi prosíme všechny rodiče (včetně prvňáků), aby v současné nepříznivé epidemiologické situaci  nevstupovali do budovy školy (šaten) a to ráno i odpoledne.

Víme, že to někdy trvá než se ustrojí a sbalí vše potřebné, ale děti to samy zvládnou.

Děkujeme za pochopení

 

NOVÉ OPATŘENÍ COVID - 19

 

Od 10. 9. 2020 je povinnost ve společných vnitřních prostorách školy nosit roušky. 

Není ale třeba se obávat, tohle už známe a zvládneme to. Jednu roušku na pusinku a jednu do igelitového sáčku a je to.

PROSÍM DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

1. Při vstupu do budovy si VŠICHNI vydezinfikují ruce

2. Pokud mají žáci příznaky infekčního onemocnění(kašel, teplota...), zůstávají doma

3. V případě, že jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, je třeba přinést potvrzení od lékaře

4. Pokud žák zůstane doma a je již schopen práce, distanční výuka je pro něj povinná

5. Dospělí minimalizují vstup do budovy školy

 

Novinky pro MŠ

Znovuotevření MŠ

Vážení a milí rodiče,

tak jsme se dočkali a budeme moci od 12. 4. opět otevřít naši školičku. :-)

Podmínky jsou takové, že můžeme otevřít pouze pro předškoláky a pro rodiče, kteří splňují podmínky těchto profesí (viz dole). Pokud některý z vás rodičů spadá do této skupiny a máte zájem o docházku vašeho dítěte do školky, tak se nahlaste na mail: skolka.radechova@seznam.cz. Napište, jestli dítě bude spát či bude chodit po O.

Nástup do školky je podmíněn testovacím výtěrem z nosu. Testy jsou zdarma, děti se musí otestovat 2x týdně - pondělí a čtvrtek ve třídě. Otestujete si je vy, rodiče, popř. můžeme my učitelky (záleží, jak se dohodnete s dítětem). Pokud by některé z dětí mělo s tímto testováním velký problém, domluvíme se na jiné formě.

Moc se na děti těšíme a doufáme v dobré konce. 

S pozdravem 

p. učitelka Maruška a Klárka

Pro děti zaměstnanců vybraných profesí se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů ▪ příslušníci ozbrojených sil, 

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních 

P. S. Pro děti máme připravené malé překvapení 

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE KONÁ OD 2. - 16.5. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne zápis do MŠ distančním způsobem, tj. bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápis 2021/22 se povinně týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyři a tři roky do 31. 8. 2021 a to až do naplnění kapacity mateřské školy a to podle Kritérií pro přijetí dětí do MŠ viz níže.

Počet volných míst: 5

Potřebné doklady:

- vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (stáhněte si na www.zsdolniradechova.cz v dokumentech MŠ)

- potvrzení o očkování dítěte (vyplní dětský lékař v Žádosti viz výše)

- kopii rodného listu dítěte

-kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte

V případě, že dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení.

Pokud zákonný zástupce bude místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ volit individuální vzdělávání (např. doma), musí i tak přijít k zápisu do MŠ a zároveň předá vedení MŠ žádost o IDVD (týká se dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku).

Způsoby podání Žádosti o přijetí:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (skolka.radechova@seznam.cz)

3. poštou (doporučeně),

4. osobním podáním ve škole dne 10. 5. od 11 -15:00 hodin ve školce (zadní vchod budovy) – bez přítomnosti dítěte a pouze jeden zákonný zástupce. Vstupujte jednotlivě s respirátorem, u vchodu použijte dezinfekci.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ:

- podle věku od nejstaršího po nejmladší:  děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku, pak 4 let věku, 3 let věku, pro něž je MŠ Dolní Radechová spádová a mají trvalý pobyt v Dolní Radechové

- děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku, pro něž MŠ Dolní Radechová není spádová

- děti, jejichž sourozenec se v MŠ nebo ZŠ vzdělává a ve školním roce 2021/22 se bude nadále vzdělávat (podle věku od nejstaršího po nejmladší)

-  podle věku od nejstaršího po nejmladší:  děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku, pak 4 let věku, 3 let věku, pro něž není MŠ Dolní Radechová spádová

Kontakty na dotazy: 605 164 334, mail: skolka.radechova@seznam.cz

V Dolní Radechové 31. 3. 2021

Těšíme se na Vás!

 

Pracovní listy a materiál

Vážení rodiče,

v přístěnku ve školce máte v plastové krabici připravený materiál pro děti (pracovní listy, omalovánky, tvoření,...)

Kdo si nemůžete vytisknout, tak si je vezměte.

Zatím se mějte co nelépe a těšíme se na vás.

p. učitelky

Obědy

Vážení rodiče,

nabízíme obědy pro Vaše děti i v době uzavření MŠ. Obědy se budou vydávat okénkem od 11 hod do 12 hod.

Jistě bude pro mnoho rodin výhodná i další nabídka. Obědy si může přihlásit kdokoliv další...sourozenci, kteří nenavštěvují naši školu, jiní rodinní příslušníci, babičky, dědečkové...

Cena pro jiné strávníky je 66 Kč. Pokud se jedná o seniora z Dolní Radechové, tady přispívá obec a cena je pouze 55 Kč. 

Pokud máte zájem, přihlaste se na mail jidelna.radechova@seznam.cz nebo tel. 604 568 470.

Uzavření MŠ od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda rozhodla o uzavření mateřských škol od 1. 3. 2021.

Informace k ošetřovnému naleznete zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola již žádné potvrzení nevydává.

Přeji všem hodně sil a hlavně zdraví

Věra Štěpánková

NOVINKY pro ŠD

Velká výtvarná soutěž

Na vědomost se dává, že jsme témeř u konce s termínem soutěže ,,Oblíbená pohádková postava/pohádka"

Proto pokud již máte nějaký výrobek hotový, prosím pošlete mi fotky jedním z těchto způsobů: 

email: hurdalekmichal@seznam.cz nebo facebook/whatsApp/instagram

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. Děkuji Hurdálek